Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ της εσωτερικής καταστάσεως μηνός Μαρτίου 1945
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
             ΤΜΗΜΑ Δ2                                           ΜΗΝ  ΜΑΡΤΙΟΣ 1945
                                                     Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
                 Περιληπτική της εσωτερικής καταστάσεως μηνός Μαρτίου 1945
              (Βάσει επισήμων εκθέσεων των Ανωτέρων Στρατ.Δ/σεων Ελλάδος).
       Αθήναι τη 14 Απριλίου 1945


Ε.Χ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
            ΤΜΗΜΑ Δ2
                                                                    Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
                                        Εσωτερικής καταστάσεως βάσει επισήμων στοιχείων των ΑΣΔ
                                                           μηνός Μαρτίου 1945

Η έκθεσις αύτη είναι απολύτως περιληπτική, αποσκοπεί δε να διαγράψη τον σημερινόν σκελετόν της εμφανιζομένης καταστάσεως από απόψεως Κομμουνισμού. Περιλαμβάνει:
Ι.- ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.:Υπαρξις ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων, απόκρυψις και ανεύρεσις μεγάλων ποσοτήτων πολεμικού υλικού, εκτέλεσις εθνικοφρόνων πολιτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.: Παράνομος κυκλοφορία τύπου και προκηρύξεων επαναστατικού περιεχομένου προς συνέχισιν αντεθνικού αγώνος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.: Μυστικαί συγκεντρώσεις - Παράνομοι οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.: Προκλήσεις και συκοφάντησις του Εθνικού Στρατού - Υπονόμευσις θεμελίων Στρατού.
ΙΙ.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗ-ΡΙΑΣΕΩΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ.-
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.: Γερμανοί, Βούλγαροι, Αλβανοί, Ιταλοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.: Γεγονότα και δημοσιεύματα.
ΙΙΙ.- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.: Συμπεράσματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ αφορώντα τα πολεμικά Υπουργεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.: Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα λοιπά Υπουργεία.

Ι. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Ύπαρξις ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων, απόκρυψις και ανεύρεσις μεγάλων ποσοτήτων πολεμικού υλικού, εκτελέσεις Εθνοκοφρόνων πολιτών.
Εις άπασαν την Ελλάδα παρουσιάσθη και εξακολουθεί παρατηρουμένη κίνησις ενόπλων τρομοκρατικών ομάδων με επικεφαλής διαφόρους «Καπεταναίους» κατ’ αρχήν εγκληματίας. Η κίνησις αύτη κατά σειράν σοβαρότητος δύναται να κλιμακωθή ως κάτωθι:
-Δυτική Μακεδονία -Ήπειρος - Θεσσαλία - Ιόνιοι Νήσοι.
-Κεντρική Μακεδονία.
-Στερεά Ελλάς (πλην Αττικής).
-Ν.Δ. Ελλάς.
-Νήσοι Αιγαίου.
Εις την περιοχήν Αττικής παρουσιάσθη μεν και εξακολουθεί παρατηρουμένη μικρά κίνησις μεμονωμένων ενόπλων, η δράσις των όμως δεν επεξετάθη εις σοβαράς ενεργείας και η δύναμίς των συνεχώς μειούται λόγω συλλήψεων κ.λ.π.
Εις την περιοχήν Δυτικής Μακεδονίας-Ηπείρου η δράσις των ενόπλων συμμοριών ως και των διαφόρων κατά χωρία κομμουνιστικών οργανώσεων ενετάθη κατά μήνα Μάρτιον 1945 κατόπιν εντολής εκ του Κέντρου. Από του 2ου 15θημέρου του μηνός Μαρτίου εσημειώθησαν και ληστοσυμμορίαι εις τας ορεινάς περιοχάς, εις δε τας τοιαύτας ΑΡΔΕΑ- ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ παρουσιάσθησαν μικταί Ελλήνων και Σλαύων ως και οπλίται του ΤΙΤΟ. Εις δε την Ήπειρον συνεργασία των ομάδων αυτών μετά των Αλβανικών τοιούτων. Εις Ζάκυνθον και Κεφαλληνίαν εγένοντο ταραχαί και κατά μήνα Μάρτιον.
Εις την περιοχήν της Κεντρικής Μακεδονίας επίσης η δράσις τόσον των ενόπλων συμμοριών όσον και των διαφόρων κατά τόπους Κομμουνιστικών οργανώσεων παρουσιάζεται αρκετά σοβαρά και εις τοιούτον σημείον ώστε ο φιλήσυχος πληθυσμός, εκεί όπου δεν προωθήθησαν τμήματα εθνοφυλακής, να ευρίσκεται υπό πλήρη τρομοκρατίαν.
Εις την Στερεάν Ελλάδα παρουσιάζεται επίσης σοβαρά κίνησις ενόπλων ομάδων, αίτινες όσον αφορά την Εύβοιαν κυριαρχούν ουσιαστικώς εις την ύπαιθρον. Εις την περιοχήν Θηβών-Λεβαδείας υπάρχει σημαντικός αριθμός ενόπλων αλλά βαίνει συνεχώς ελαττούμενος λόγω εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.
Εις την περιοχήν Ν.Δ. Ελλάδος η κατάστασις είνε κάπως ηρεμωτέρα πλην της περιοχής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ όπου παρουσιάζεται λίαν σοβαρά λόγω της εκεί παρουσίας του «ΑΡΗ ΒΑΛΟΥΧΙΩΤΗ» επί κεφαλής ενόπλων εγκληματιών όστις απειλεί εξαφανισμόν των εθνικοφρόνων και ήρχισεν ήδη και εκτελέσεις εθνικιστών πολιτών.
Τα αποκρυβέντα όπλα, πυρομαχικά και παντοίον άλλο πολεμικόν υλικόν υπό των Κομμουνιστών εις άπασαν της Ελλάδα, κατά πληροφορίας μας απολύτως εξηκριβωμένας, ανέρχονται εις μεγάλας ποσότητας. Συν δε τη προωθήσει των τμημάτων της Εθνοφυλακής και την εγκατάστασιν των νομίμων αρχών εις τα διάφορα μέρη ελπίζομεν ότι θα ανευρεθή ο μεγαλύτερος αριθμός των αποκρυβέντων όπλων.
Εκ της μέχρι τούδε προωθήσεως των τμημάτων εθνοφυλακής και αρχών Χωροφυλακής και μόνον κατά μήνα Μάρτιον 1945 ανευρέθη το κάτωθι πολεμικόν υλικόν.
1) Πυροβόλα                                                             6
2) Πολυβόλα, οπλοπολυβόλα περίπου                       200
3) Τυφέκια, περίστροφα περίπου                              1.000
4) Βλήματα Πυρ/κού, όλμων                         10.000
5) Όλμοι διάφοροι                                                  12
6) Φυσίγγια διαφόρων όπλων, πολυβόλων κλπ.        486.000
7) Ασύρματοι                                                              3
8) Κιβώτια πλήρη φαρμάκων                                          9
9) Μεγάλη ποσότης δυναμίτιδος
10) Διάφορα άλλα πολεμικά υλικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Παράνομος κυκλοφορία τύπου και προκηρύξεων επαναστατικού περιεχομένου προς συνέχισιν του αντεθνικού αγώνος.
Η παράνομος κυκλοφορία προκηρύξεων ως και ημερησίου τύπου (εις τας κωμωπόλεις και χωρία ιδία) εξακολουθεί αυξανομένη με συνθήματα επαναστατικού καθαρώς περιεχομένου όπως «Χτυπάτε τους Εθνοφύλακες τους νέους Ταγματαλήτες» «Μη ακούτε τα κηρύγματα τις Μοναρχοφασιστικής Κυβέρνησις», «Όλοι ενωμένοι ενάντια στη αντίδραση» τα συνθήματα αυτά κυρίως ρίπτονται εις την Κεντρικήν και Δυτικήν Μακεδονίαν και Ήπειρον πολλά δε και εις Βουλγαρικήν γλώσσαν.
Παρετηρήθη επίσης σοβαρωτάτη και διαρκώς αυξανομένη προσπάθεια προς αναδιοργάνωσιν των ηγετικών «πόστων», των αχτίδων και ιδία της ΟΠΛΑ ή «2ον Γραφείον» ως ήδη μετωνομάσθη, ως και των Μονάδων «Πόλης» του ΕΛΑΣ εις ον εντάσσονται και άπαντες οι εκ ξένων περιφερειών εγκληματίαι, οίτινες ευρίσκονται εις τας πόλεις και κυρίως εις τας ΑΘΗΝΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ.
Η προπαγάνδα βαίνει συνεχώς αυξανομένη και διενεργείται δι’ απάντων των μέσων (προφορικώς και γραπτώς και διά των ξένων ανταποκριτών).
Ιδίως εις την ύπαιθρον όλα τα μέσα διαφωτίσεως και προπαγάνδας ευρίσκονται εις χείρας των και διεξάγεται κυρίως διά των δημοδιδασκάλων, οίτινες εν πολλοίς ανήκουσι εις το ΚΚΕ. Αλλά και εις τας πόλεις ακολουθούν την τακτικήν της εκμεταλλεύσεως της δυστυχίας του εργατοϋπαλληλικού κόσμου λόγω της υφισταμένης οικονομικής καταστάσεως και τας δυσχερείας διά την άμεσον και ριζικήν λύσιν των πολυσυνθέτων προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

Μυστικαί Συγκεντρώσεις - παράνομοι οργανώσεις.
Αι υπό μορφήν εκδρομών, «πάρτυ», αναγνώσεως θεατρικών έργων κλπ. γενόμεναι συγκεντρώσεις, σκοπόν και μόνον έχουσι την ανταλλαγήν απόψεων και γνωμών επί της ανασυγκροτήσεως και αναδιοργανώσεως των διαφόρων παρανόμων οργανώσεων και την συνομωτικήν αντιμετώπισιν της εκάστοτε παρουσιαζομένης καταστάσεως.
Αι διάφοροι παράνομοι οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, Ε.Α. κλπ. εξακολουθούσι υφιστάμεναι με αντικειμενικόν σκοπόν τον προσηλυτισμόν διαφόρων αφελών και ιδία της νεολαίας προς την κατεύθυνσιν της οποίας σοβαρωτάτη καταβάλλεται προσπάθεια.
Εις το πλείστον μέρος της υπαίθρου εξακουθούν υφιστάμενα τα συστήματα της αυτοδιοικήσεως άτινα εκείνοι επέβαλον, Δήμαρχοι και Κοινοτάρχαι οι υπ’ αυτών εγκατασταθέντες. Οι τελευταίοι ούτοι εις πλείστα χωρία όχι μόνον αρνούνται να παραδώσωσι την αρχήν εις τα νομίμως διοριζόμενα νέα κοινοτικά συμβούλια, αλλά και εξεγείρουν τους οποδούς των οίτινες δι’ ύβρεων, λιθοβολισμών και ενίοτε πυροβολισμών δεν επιτρέπουσι της εγκατάστασιν των ως άνω κοινοτικών συμβουλίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.

Προκλήσεις και Συκοφάντησις του Εθνικού Στρατού υπονόμευσις θεμελίων του.
Αι προκλήσεις και η συκοφάντησις του Στρατού διενεργείται συστηματικώς υπό των εφημερίδων των εκδηλουμένη δι’ ύβρεων, συκοφαντικών διασυρμών κλπ. Αι εξευρισκόμεναι εκάστοτε αιτιάσεις προς επίθεσιν είναι κατά κανόνα ψευδείς και συκοφαντικαί.
Η προκλητικότης αύτη δεν εκδηλούται μόνον δι’ ύβρεων κλπ. αλλά πολλάκις και δι’ επιθέσεων εναντίον μεμονωμένων ή ομάδων εθνοφυλάκων. Το τελευταίον τούτο ιδίως παρετηρήθη εις την Β.Ελλάδα.
Δυστυχώς εις τα κατά των ανδρών του εθνικού μας Στρατού επεισόδια επρωτοστάτησαν πολλάκις και τινες Στρατιώται του Ρωσσικού Στρατού οίτινες αιχμάλωτοι των Γερμανών ή υπηρετούντες εις τον Γερμανικόν Στρατόν συνεγκεντρώθησαν άμα τη απελευθερώσει υπό της Αγγλικής Στρατιωτικής Δ/σεως Θεσσαλονίκης. Δέον εν τούτοις να σημειωθή ότι το πλείστον των ανδρών τούτων είναι ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ και μάλιστα εκ των εν Ελλάδι εγκατεστημένων Αρμενίων. Ευτυχώς που οι Στρατιώται ούτοι παρεδόθησαν προ ημερών εις την Σοβιετικήν Στρατ. Δ/σιν Βουλγαρίας.
Τα περιστατικά των προκλήσεων είναι άπειρα, συνεχή και σχεδόν καθημερινά.
Των πλέον σημαντικών επεισοδίων κρατούμεν κατάλογον λεπτομερή.
Η τοιαύτη τακτική εναντίον του Εθνικού Στρατού έχει γενικήν και απωτέραν προοπτικήν την καθολικήν μείωσιν του γοήτρου του Στρατού τον οποίον προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποκλειστικόν Στρατόν της αστικής τάξεως, όργανον του Κεφαλαιοκρατισμού και του Φασισμού.
Τα ριπτόμενα συνθήματα, οι αποδιδόμενοι χαρακτηρισμοί, η γενική προσπάθεια χλευασμού, διασυρμού και εξυβρίσεως δεν αφορώσι ορισμένην μερίδα αλλά ανάγονται εις το σύνολον, το γόητρον και το κύρος του οποίου προσπαθούν να διασείσουν άμα τη γεννέσει του.
Είνε δε φυσικόν ότι η εκ της τακτικής ταύτης δημιουργουμένη κατάστασις παν άλλο, παρά συντείνει εις τον κατευνασμόν των παθών και την δημιουργίαν ενός πνεύματος ηρεμίας και τάξεως.
Εξ άλλου οι αναρχικοί πιστεύουσι απολύτως ότι η μελλοντική των επιτυχία θα εξαρτηθή αποκλειστικώς εκ της εργασίας εν τω Στρατώ. Προς τούτο ιδρύθη και το «3ον Γραφείον Αγώνα» διά τον συντονισμόν της Κομ. εργασίας εν τω Στρατώ και εις αντικατάστασιν της μέχρι τούδε Σ.Κ.Ο.(Στρατιωτική Κομ. Οργάνωσις).
Επί του παρόντος η «οργανωτική δουλειά» εις τον Στρατόν αποβλέπει κυρίως εις:
α) Κατάταξιν Κομ. στελεχών
β) Καλήν και πλήρη συνωμοτικήν οργάνωσιν των ήδη υπηρετούντων
γ) Πλήρη κάλυψιν διά της γνωστής μεθόδου επιδείξεως ζήλου, πειθαρχίας κλπ.
δ) Οργάνωσιν πλήρους δικτύου κατασκοπείας και πληροφοριών
ε) Οργάνωσιν ειδικών ομάδων σαμποτέρ του υλικού.

ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Γερμανοί, Βούλγαροι, Αλβανοί, Ιταλοί.
Κατά την διάρκειαν του μηνός Μαρτίου 1945 συνελήφθησαν υπό της 7ης Ταξιαρχίας (Βερροίας)
Ι) Γερμανοί.
Τέσσαρες (4) Γερμανοί (ων τα ονόματα κρατούμεν) υπηρετήσαντες εις τον ΕΛΑΣ εν ίση μοίρα μετά των Ελλήνων.
2) Βούλγαροι.
Είς υποσμηναγός ονόματι Ντίτσεφ Γεώργιος, μέλος της ΟΧΡΑΝΑ και προπαγανδιστής υπέρ της αυτονομήσεως της Μακεδονίας κατηγορούμενος άμα και δι’ εκτελέσεις Ελλήνων πολιτών. Ούτος συνειργάζετο στενώτατα μετά του ΕΛΑΣ.
Είς Υπ/γος ονόματι Κάλτσεφ παραδοθείς εις τας Βρετανικάς αρχάς.
3) Αλβανοί.
Είς Αλβανός όστις υπηρετεί εις τον ΕΛΑΣ βαρυνόμενος και με εγκλήματα κατά των Ελλήνων.
4) Ιταλοί.
Εν όλω είκοσι επτά (27) εξ  ων δύο αξ/κοί. Πάντες υπηρέτουν εις τον ΕΛΑΣ εν ίση μοίρα με τους Έλληνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Προσπάθεια δηλητηριάσεως των σχέσεων με ωρισμένους Συμμάχους.
Γεγονότα και δημοσιεύματα.
Η προσπάθειά των προς δηλητηρίασην των σχέσεων μας μετά της Αμερικής και ιδίως μετά της Σοβιετικής Ενώσεως είνε καταφανής. Διαστρέφουν γεγονότα, διαστρεβλώνουν την αλήθειαν, αναγράφουν με κτυπητούς τίτλους «Σχίσιμο των εικόνων του ΣΤΑΛΙΝ υπό της Εθνοφυλακής» «τραυματισμοί Ρώσσων στρατιωτών υπό Χιτών και Εθνοφυλάκων» κλπ ενώ εις την ουσίαν ουδέν τοιούτον συμβαίνει, αλλά απεναντίας διάφοροι υπόπτου προελεύσεως Αρμένιοι διατεινόμενοι τον Ρώσσον Στρατιώτην προκαλούσι διάφορα επεισόδια. Δημοσιεύουν εικόνας με τας φωτογραφίας του Στρατάρχου ΣΤΑΛΙΝ εσχισμένας και με το τίτλο «Από την Εθνική δράσι της Εθνοφυλακής». Δίδουν πολυτελή γεύματα εις τους ξένους ανταποκριτάς με την προσπάθειαν να διαστρεβλώνουν την αλήθεια και να κατηγορούν και συκοφαντούν παν ότι δεν συνδέεται με αυτούς.
Και γενικώς προσπαθούν, πάσει θυσία να παρεμβάλουν προσκόμματα, να δυσφημήσουν και να μεγαλοποιήσουν έστω και το ελάχιστον όπερ κατά την γνώμην των θέλει παρεμβάλει δυσχερείας εις την Κυβέρνησιν και γενικώς εις το Κράτος. Δύναταί τις να είπη ότι την ματαίωσιν της αφίξεως ενταύθα του ως πρεσβευτού διορισθέντος υπό των Σοβιέτ κ. Σεργκιέφ επανηγύρισαν και προσεπάθησαν να αποδείξουν ότι καλώς εματαιώθη η άφιξίς του.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α
α) Ο ΕΛΑΣ δεν φαίνεται να διελύθη τελείως.
β) Ο ΕΛΑΣ δεν παρέδωσε μέγα μέρος του οπλισμού (ειδικώς το καλύτερο) και γενικώς του πολεμικού υλικού.
Ο οπλισμός των ανά την ύπαιθρον κινουμένων ομάδων, ο μη παραδοθείς Αγγλικός οπλισμός της Εθνοφυλακής Πελοποννήσου ο περιελθών κατά Δεκέμβριον π.ε. εις τον ΕΛΑΣ και το υπό των αποσπασμάτων ερεύνης ανευρεθέν πολεμικόν υλικόν, άριστα συσκευασμένον και λιπασμένον, αποτελεί απτάς αποδείξεις περί τούτου.
γ) Το ΚΚΕ συστηματικώς δυσφημεί και κατασυκοφαντεί τον δημιουργούμενον Εθνικόν Στρατόν και τούτο διότι πιστεύει ότι η μελλοντική επιτυχία του θα εξαρτηθή αποκλειστικώς εκ της εργασίας εν τω Στρατώ και διά τούτο έρριψε το σύνθημα «Η επανάστασις με το Στρατό και στο Στρατό».
δ) Εις την Κεντρικήν και Δυτικήν Μακεδονίαν συνεργάζεται μετά των ως Κομμουνιστών παρουσιαζομένων Κομιτατζήδων εις βάρος πάντοτε του Εθνικόφρονος πληθυσμού και της Ελληνικότητος της Μακεδονίας, εις δε την Ήπειρον μετά των Αλβανών.
ε) Προσπαθεί να δηλητηριάζη τας σχέσεις της Ελλάδος μετά ωρισμένων εκ των Συμμάχων.
στ) Γενικώς υπονομεύει την ανασύνταξιν και αναδιοργάνωσιν του Κράτους προς διατήρησιν της ακαταστασίας και αθλιότητος.
ζ) Η κατάστασις του πληθυσμού της υπαίθρου και ιδίως Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας είναι τραγική και έχει ανάγκην αμέσου θεραπείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα πολεμικά Υπουργεία.
1) Ταχύτερος ρυθμός επιστρατεύσεως και προωθήσεως εις άπασαν την χώραν τμημάτων Στρατού.
2) Μεταστάθμευσις των τμημάτων Εθνοφυλακής εκ του τόπου καταγωγής  των ίνα διά του τρόπου τούτου απωλέσωσι την συνοχήν των οι αναρχικοί μετά των ευρισκομένων εκτός στρατεύματος αφ’ ενός και αφ’ ετέρου μη επιδρώσι επί των Στρατευομένων οι τοπικοί αναρχικοί παράγοντες. Ειδικώτερον απομάκρυνσις των κληθέντων ή κληθησομένων υπό τα όπλα των Νομών ΕΔΕΣΣΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
3) Βελτίωσις της διατροφής των ανδρών.
4) Εφοδιασμός και συμπλήρωσις του ιματισμού και της υποδύσεως.
5) Ρύθμισις του ζητήματος του εφεδρικού επιδόματος ώστε να καθίσταται ευχερής η λήψις τούτου.
6) Σοβαρά μέριμνα διά την ψυχαγωγίαν του Στρατιώτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

Προτεινόμενα μέτρα αφορώντα τα λοιπά Υπουργεία.
1) Εγκατάστασις το ταχύτερον των δικαστικών αρχών εις όλην την χώραν και αυστηρά εφαρμογή των νόμων.
2) Αποστολή δημοσίων υπαλλήλων εκ των πλέον ικανών εις τας επαρχίας και απομάκρυνσις εκ τούτων όλων οίτινες έχουσι χάσει ήδη το κύρος των λόγω της εμφανούς και εν πολλούς εγκληματικής των δράσεως μετά των αναρχικών.
3) Ταχίστη εκκαθάρισις του διδασκαλικού κόσμου και έναρξις το ταχύτερον της συστηματικής λειτουργίας των Σχολείων καθ’ άπασαν την Ελλάδα και καθ’ όλην την διάρκειαν του θέρρους ιδιαίτερα δε εις τας Β. Επαρχίας.
4) Αποστολή τροφίμων, ιματισμού και υγειονομικών μέσων προς θεραπείαν αμέσων και επιτακτικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου και ιδία της Β.Ελλάδος, ων η κατάστασις είναι τραγική.
5) α) -Απομάκρυνσις εκ των Επαρχιακών Πόλεων και Χωρίων πάντων των ξένων προς τα Κέντρα ταύτα οίτινες ουδένα λόγον παραμονής έχουν εις αυτά ει μη μόνον την προπαγάνδαν και το έγκλημα. Προς τούτοις διευκόλυνσις των εις τα Κέντρα καταφυγόντων κατοίκων των επαρχιών διά την επάνοδον εις τας εστίας των προς αποκατάστασιν της κανονικής ζωής της υπαίθρου.
β) Άμεσος εγκατάστασις των πολιτικών Αρχών (Νομάρχαι, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχαι).
γ) Άμεσος εγκατάστασις της Χωροφυλακής καθ’ άπασαν την ύπαιθρον.
δ) Ευρεία κοινοποίησις των νομοθετικών πράξεων οίτινες επηκολούθησαν την συμφωνίαν της Βάρκιζας και αφορώσας την παράνομον οπλοφορίαν, παρανόμους συγκεντρώσεις και παράνομον τύπον.
ε) Άμεσος εγκατάστασις Αγροφυλακής κατόπιν αυστηράς επιλογής.
στ) Επίσημος διάλυσις του ΕΑΜ και των συναφών προς αυτήν οργανώσεων ΕΠΟΝ-Ε.Α. κλπ. αίτινες τόσον εις τας Αθήνας ιδίως όμως εις τας επαρχίας εξακολουθούν να υφίστανται και να παρουσιάζωνται ως επίσημοι οργανώσεις.
6) Μέριμνα εκ μέρους του Υπουργείου Τύπου και Διαφωτίσεως διά την εξύψωσιν του Εθνικού φρονήματος, την εμφάνισιν διά του εσωτερικού τύπου και διά των Κρατικών οργάνων εις το Εξωτερικόν της πραγματικής καταστάσεως και ουχί της παρουσιαζομένης συστηματικώς υπό των αναρχικών.

Αθήναι τη 14 Απριλίου 1945

Δημοσιεύθηκε στα Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου 1944-1949, εκδ. ΓΕΣ/ΔΙΣ, τομ. 1, σελ.512-520.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου