Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949). ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 1946

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Έτος μόλις είχε παρέλθει, αφ΄ ης από τής υπογραφής της Συμφωνίας της Βαρκίζης, την 12ην Φεβρουαρίου 1945, ο εν Ελλάδι Κομμουνισμός, υπέκυψε, φαινομενικώς τουλάχιστον, εις τα συνηνωμένα πλήγματα των Ελληνικών και Βρετανικών δυνάμεων. Καίτοι εις την χώραν επεκράτησεν, εν αρχή ιδία, σχετική τάξις και ήρχισεν αύτη να επιδίδεται εις την επούλωσιν των εκ του πολέμου, της κατοχής και των Δεκεμβριανών βαθέων σκληρών της εν τούτοις η δραστηρειότης του ελλοχεύοντος Κομμουνισμού εν Ελλάδι και εις τα όμορα προς αυτήν σλαυικά Κράτη ήρχισεν να προκαλή ανησυχίας ζωηράς.

Η ανωτάτη κομμουνιστική ηγεσία, ο τύπος αυτής και διάφοραι οργανώσεις ταύτης,  έδρων εν πλήρει ανέσεωι υπό τους φιλελευθέρους νόμους της Ελληνικής πολιτείας και κατά το 1945 και κατά το 1946.

Την άνοιξιν του 1946 αι πρώται κομμουνιστικαὶ συμμορίαι, εισελθούσαι πάνοπλοι εκ των γειτονικών κρατών, ήρξαντο των επιθέσεών των κατά μεμονωμένων σταθμών χωροφυλακής και στρατού, προέβαινον εις φόνους εθνικοφρόνων και εις λεηλασίας χωρίων και κατέστρεφον συμκομιδὰς και έργα συγκοινωνίας. Η ασφάλεια της υπαίθρου ανετέθη διαδοχικώς από τῆς Χωροφυλακής εις την Εθνοφυλακήν και εν συνεχεία εις τον τακτικόν Στρατόν, όστις εύρίσκετο εισέτι εις το στάδιον της εκπαιδεύσεως και ανασυγκροτήσεως αυτού, μη δυνήθείς εν τω μεταξύ να ύπερπηδήση, ελλείψει επαρκούς χρόνου το μέγα κενόν της κατοχής.

Αι Κομμουνιστικαί συμμορίαι ενισχυόμεναι συνεχώς και εκ του εξωτερικού και εκ του εσωτερικού, εξηπλούντο βαθμιαίως ολονέν και περισσότερον, κρυπτόμεναι εν ημέρα εις τα όρη και τα δάση και δρώσαι αιφνιδιαστικώς κατά τας νύκτας. Το Ελληνικόν έθνος εθυρέθη προ μιας σοβαράς απειλής. Απεδόθη εις σκληρόν πολύπλευρον και καθ΄όλην την επικράτειαν επεκταθέντα αγώνα, τον οποίον έφερε, μετά τετραετίαν, επιτυχώς εις πέρας.

Τα γεγονότα, άτινα εσημειώθησαν κατά το έτος 1946 και απετέλεσαν την απαρχήν μιάς λίαν οδυνηράς διὰ το έθνος περιόδου, περιέχωνται εις τον ανά χείρας τόμον.

ΚΩΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Το βιβλίο μπορείτε να το κατεβάσετε από  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου