Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Δελτίο πληροφοριών του ΓΕΣ για την δραστηριότητα του ΚΚΕ τον Μάιο του 1945

Αναδημοσίευση από τον τόμο 2 των Αρχείων Εμφυλίου Πολέμου της ΔΙΣ/ΓΕΣ (Έγγραφο 11, σελ. 65-78)


ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΡΟΣ
Την Α1 Δ/σιν
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω το συνημμένον δελτίον πληροφοριών προς γνώσιν υμών.
Αθήναι τη 12 Ιουνίου 1945
ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/χης Πυρ/κού
Τ.Σ.Υ.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Κοινοποίησις δελτίου πληροφοριών.
--------------------------------------------
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Επί της δραστηριότητος του ΚΚΕ κατά
μήνα Μάιον 1945
Η έκθεσις αύτη περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Πολιτική κίνησις του ΚΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Οργανωτική προσπάθεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Στρατός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Οικονομικόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Εξωκομματικαί οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Παραβάσεις της συμφωνίας της Βάρκιζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κεφαλαιώδεις αιτήσεις και παράπονα πληθυσμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Συμπεράσματα - προτεινόμενα μέτρα.
Συνημμένα τη εκθέσει:
1) Η υπ’ αριθ. 2/3/Ια/5.4.45 αναφορά της Δ/σεως αστυνομίας Θεσσαλονίκης περί των λεσχών του ΚΚΕ - ΕΑΜ - ΕΠΟΝ.
2) Η υπ’ αρίθ. 43/8/4/45 αναφορά του Β΄ αστυνομικού τμήματος Καβάλλας περί της λειτουργίας των κέντρων αναρχίας και διαφθοράς.
3) Κατάστασις ανευρεθέντος οπλισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ.
Αι δηλώσεις του απελευθερωθέντος αρχηγού του ΚΚΕ κ. Νίκου Ζαχαριάδη από το Παρίσι εις την εφημερίδα «Εμπρός» εις τας 26-5-45 εις ότι αφορά τας εθνικάς μας διεκδικήσεις έθεσαν ζήτημα αλλαγής πολιτικής γραμμής του ΚΚΕ ούτω:
Τόσον το επίσημον όργανον του ΚΚΕ «Ριζοσπάστης» εις άρθρον του της 4.4.45 με τον τίτλο «Οι εθνικές μας διεκδικήσεις» όσον και η απόφαση της ΙΙης ολομέλιας της Κ.Ε. του ΚΚΕ όσον αφορά την έγερσιν του ζητήματος της Β. Ηπείρου δεν την αποκλείουν ως επικίνδυνον, απλώς μόνον τονίζουν ότι το ζήτημα θα πρέπει να ληθή διά δημοψηφίσματος. Ενώ ο κ. Ζαχαριάδης εις τας ανωτέρω δηλώσεις του είπεν ότι «εις την Δωδεκάννησον και την Κύπρον όπου η πλειονότης του πληθυσμού είναι αναμφισβητήτως ελληνική θα αποφασίση περί της τύχης ο ίδιος ο πληθυσμός. Αντιθέτως η έγερσις αξιώσεων διά την Βόρειον Ήπειρον και την Ανατολικήν Ρωμυλίαν θα απετέλει παράγοντα κινδύνου διά την ειρήνην και την σύμπραξιν των Βαλκανικών χωρών».
Αι φάσεις τας οποίας διήλθεν η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ εις ότι αφορά τας εθνικάς διεκδικήσεις από της εποχής της κατοχής μέχρις και σήμερον είναι χαρακτηριστικώς αι κάτωθι:
- Περίοδος κατοχής: Το ΚΚΕ είναι σύμφωνον επί των τεσσάρων θεμελιωδών εθνικών μας διεκδικήσεων (Δωδεκάννησα, Κύπρος, Β. Ήπειρος και στρατηγική βελτίωσις των συνόρων μας προς Βουλγαρίαν).
- Περίοδος απελευθερώσεως μέχρις δηλώσεων Ζαχαριάδη: Συμφωνεί διά την Δωδεκάννησον και Κύπρον και έχει επιφυλάξεις όσον αφορά την Β. Ήπειρον και τη στρατηγικήν βελτίωσιν των συνόρων μας προς Βουλγαρίαν.
- Περίοδος εμφανίσεως Ζαχαριάδη: Ούτε συζήτησις διά την Β. Ήπειρον και Βουλγαρίαν.
Διευκρίνισις σαφής όλων των ανωτέρω δεν έγινε μέχρις της στιγμής εκ μέρους του ΚΚΕ αι ανωτέρω όμως δηλώσεις του κ. Ζαχαριάδη εξήγειραν τον υπόλοιπο πολιτικόν κόσμον και φαίνεται ότι συμπαρασύρουν σε απομόνωσιν το ΚΚΕ.
Πάντως αναμένονται εσωτερικαί εξελίξεις εις το Κόμμα αίτινες και τελικώς θα καθορίσουν την στάσιν του.
Όσον αφορά την πολιτική εξωτερική κατάστασιν το ΚΚΕ πιστεύει ότι η προοπτική του όσον αφορά την πολιτικήν της Σοβιετικής Ενώσεως, επαληθεύει, δεδομένου ότι είχε προείπη ότι η πολιτική αυτή θα είναι «δυναμική» και ως παράδειγμα φέρει το ζήτημα Τεργέστης, Πολωνικόν, Συριακόν, Αυστριακόν. Όσον αφορά την Ελλάδα και επάνω στην προοπτική του από της εποχής της Γιάλτας λέγει ότι και δι’ αυτήν αρχίζει να επαληθεύη δεδομένου ότι ετέθη κάπως, αν και αόριστα το ζήτημα της Ελλάδος εκ μέρους των Σοβιέτ με την επιστολήν αφ’ ενός του Στάλιν προς τους «Τάϊμς» εις ην η Κυβέρνησις της Ελλάδος χαρακτηρίζεται «ότι δεν αντιπροσωπεύει επαρκώς το συμφέρον και τας τάσεις του Λαού» και αφ’ ετέρου με το τηλεγράφημα τούτου επ’ ευκαιρία της Νίκης προς τον Παρτσαλίδην πρόεδρο της Κ.Ε. του ΕΑΜ και με αναπάντητον παραλλήλως το του Αντιβασιλέως και της Κυβερνήσεως.
Επί της ακολουθημένης γραμμής εις την εξωτερικήν πολιτικήν του ΚΚΕ χαρακτηριστική είναι μία απάντησις ανωτάτου στελέχους του ΚΚΕ προς ένα σύντροφον όστις παρετήρησε ότι η πολιτική του ΤΙΤΟ εις το ζήτημα της Τεργέστης υπενθυμίζει μεθόδους δικτατορικάς και δεν ευνοεί δημοκρατικάς λύσεις, του είπε «Σύντροφε δεν έχεις καταλάβει την απόλυτη ανάγκη των πολιτικών ανακατατάξεων εις Ευρώπη. Και ακόμα περισσότερο εκείνο που η «Ισβέστια» και η «Πράβδα» είχανε γράψει προ καιρού πως το μεγάλο παράπονο των Ρωσσικών Στρατιών που προελαύνουν είναι ότι βλέπουν μόνον γη και πάντοτε γη. Και ποτέ θάλασσα».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Το ΚΚΕ κατά τον μήνα Μάιον κατέλαβε εξαιρετικά έντονον δραστηριότητα (προπαγάνδαν, υποκινήσεις απεργειών, διαφώτισιν εσωκομματικήν) διά την όσον το δυνατόν ταχυτέρα ανασυγκρότησίν του και την διατήρησην της μαχητικής φόρμας των στελεχών, μελών και οπαδών του. Η δραστηριότης του εστράφη κυρίως προς την εργατοϋπαλληλικήν τάξιν, συνταξιοδοτούμενον κόσμον και σπουδάζουσαν νεολαίαν.
Η προπαγάνδα διά του αναρχικού τύπου, των πάσης φύσεως εντύπων, των δελτίων εσωκομματικής και Λαϊκής διαφωτήσεως είναι απεριόριστος.
Η προπαγάνδα αυτή ενετάθη κυρίως εις τα σχολεία επικινδύνως χάρις εις την ανοχήν των καθηγητών και διδασκάλων. Παρετηρήθη το φαινόμενον, ιδία εις την περιοχήν της Ανωτέρας Στρ. Δ/σεως Ν. Δ. Ελλάδος οι μαθηταί να διαιρεθούν εις δύο ομάδας εις τους Εθνικιστάς και Επονίτας αίτινες συνεχώς διαπληκτίζονται.
Επίσης το δεύτερον δεκαήμερον του μηνός Μαίου 1945 εχαρακτήρισε μία έντονος απεργιακή κίνησις διά της καθόδου εις απεργίαν των εργατών κινηματογράφου, καπνεργατών, εργατών αεριόφωτος και άλλων εισέτι ομάδων με βασικόν αίτημα το οικονομικόν και αντικειμενικόν σκοπόν την πτώσιν της Κυβερνήσεως Βούλγαρη.
Η Διαφώτισις τόσο η λαϊκή όσον και η εσωκομματική εξηκολούθησεν με εντεινόμενον ρυθμόν και με κατεύθυνσιν δημιουργίας ατμοσφαίρας νευρικότητος και αθλιότητος οικονομικής.
Εις τον υπόλοιπον οργανωτικόν τομέα η Κ.Ο.Α. διά τον μήνα Μάιον παρουσίασε μίαν αρκετά μεγάλην βελτίωσιν την οποίαν ίσως και δεν ανέμενε. Ούτω η αύξησις των μελών της δι’ επαναγραφής έφθασε τον αριθμόν 6.000, αι Κ.Ο.Β. συνεπληρώθησαν ήτοι από 120 του μηνός Απριλίου έφθασαν τον αριθμό 176, τα δε έσοδά της εν σχέσει μετά του μηνός Απριλίου 4πλασιάσθησαν.
Λεπτομερώς και εις πίνακα η οργανωτική κατάστασις της Κ.Ο.Α. του μηνός Μαΐου παρουσιάζεται ως κάτωθι:
Αχτίδες
Κ.Ο.Β.
Πυρήνες
Μέλη
28
56
2132
14
28
614
12
36
817
11
33
618
12
36
914
16
48
1116
14
42
918
15
45
895
10
30
597
11
22
1678
8
16
498
16
32
1117
9
18
504
ΣΥΝΟΛΟΝ
176
442
12498
- Εκ των 12498 μελών τα 2631 είναι γυναίκες.
- Συνεδριάσεις γενικώς (Α.Ε., Ε.Ο.Β., πυρήνων) κατά μήνα Μάϊον εγένοντο 332.
- Γραφεία εξωκομματικών οργανώσεων εν Αθήναις καθοδηγούμενα και ελεγχόμενα από την Κ.Ο.Α. υπάρχουν εν λειτουργία 321.
- Κατά μήνα Μάιον εν Αθήναις οργανώθηκαν και καθοδηγήθησαν από το κόμμα 87 απεργίες και στάσεις εργασίας.
- Έσοδα της Κ.Ο.Α. κατά μήνα Μάιον 950.000.
- Έξοδα της Κ.Ο.Α. κατά μήνα Μάιον 2.000.000.
Μετά επενεχθείσας μεταβολάς εις ωρισμένα μέλη της Ε.Π. Αθηνών δι’ έλλειψιν συνωμοτικότητας και έλλειψιν πολιτικής διορατικότητας εξ ης απωλέσθησαν διά το κόμμα οι μαζικοί σύλλογοι των τραπεζητικών υπαλλήλων (Ελλάδος, Αγροτικής κ.λ.π.), η Ε.Π. σήμερον απαρτίζεται ως κάτωθι:
Ο Βασίλης Μπαρτζιώτας
             (Αρχείο Ριζοσπάστη)
1) Βασίλης Μπαρτζώτας - Γραμματεύς της Κ.Ο.Α. και καθοδηγητής της 2ας αχτίδος (Δημοσίων υπαλλήλων)
2) Βασίλης Μαρκεζίνης Γραμματεύς της Ε.Π. διά το ΕΑΜ
3) Σπύρος Αντύπας - Γραμματεύς ΕΑΜ - Ταμίας - Καθοδηγητής της 12ης Αχτίδος (ιδιωτικών και τραπεζητικών υπαλλήλων)
4) Σπύρος Καλοδίκης - Συνδικαλιστικός υπεύθυνος και καθοδηγητής της 1ης Αχτίδος (εργατών).
5) Καίτη Νησυρίου - Γενική υπεύθυνος των γυναικών της Κ.Ο.Α. και εξωκομματικών οργανώσεων
6) Αργύρης Αργυριάδης - υπεύθυνος συνοικιακών αχτίδων.
7) Χρήστος Κοκκινάκης - καθοδηγητής ομοιοεπαγγελματικών αχτίδων (11η εμπόρων, βιοτεχνών, επαγγελματιών, 10η φοιτητών, μαθητών και 13η διανοουμένων).
- Το κόμμα μετά την μέχρις 23ης Μαίου αποτυχίαν της επιχειρηθείσης Πανελλαδικής απεργίας έκαμε στροφή και κατηγόρησε «τη διορισμένη Διοίκησι της ΓΣΕΕ πως ρίπτει τη ρουκέτα της Γενικής Πανελλαδικής απεργίας με αντικειμενικό σκοπό να δημιουργήση την εντύπωση πως είναι επιβεβλημένη μια δικτατορία φασιστικομοναρχική και για να βάλει τάξη».
Παράλληλα όμως έδωσε εντολήν προς τας συνδικαλιστικάς κομμουνιστικάς οργανώσεις να καταπιαστούν άμεσα με τα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν κάθε κλάδο.
- Το Κόμμα από τη μέχρι σήμερον πορεία των εκλογών εις τα εργατικά σωματεία είναι απόλυτα ικανοποιημένο. Τονίζει όμως εις τους συνδικαλιστικούς υπεύθυνους να μην επαναπαυθούν αλλά να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο τη δουλειά, ώστε η επιτυχία στο Συνέδριο (πιθανώς θα γίνη τον Ιούλιον) να είνε ολοκληρωτική.
- Εις την υπόλοιπον Ελλάδα η κατάστασις διά το Κόμμα δεν είνε σαφώς γνωστή. Εκείνο το οποίο μετά βεβαιότητος δύναται να υποστηριχθή είνε ότι εκεί όπου ενεφασίσθη το Κράτος διά των οργάνων του, ο πληθυσμός ανέκτησε το αίσθημα της ασφαλείας και απηλλάγη εν μέρει του φόβου δυνάμενος να εκφρασθή ελευθέρως.
- Πάντως εις όλας τας επαρχίας της Ελλάδος η οργανωτική κατάστασις του ΚΚΕ εκ πληροφοριών γνωστών δεν δύναται να χαρακτηρισθή ως καλή. Δραστηριότης καταβάλλεται μεγάλη, προπαγάνδα εντατική διενεργείται αλλά μέχρι σήμερον δεν έχει αποδώσει τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΣΤΡΑΤΟΣ
Η εργασία διά την πύκνωσιν και οργάνωσιν των μελών του Κ.Κ.Ε τα οποία ευρίσκονται εις τον Στρατόν εξακολουθεί με αύξουσαν έντασιν.
Καταβάλλεται προσπάθεια τοποθετήσεως πάσει θυσία συνδέσμων και παρατηρητών σε σημαίνουσες αεροπορικές, στρατιωτικές και ναυτικές θέσεις.
Εδόθη εντολή όπως άπαντες οι ομοϊδεάται των οι ανήκοντες εις τας κλάσεις 1941-1945 καταταγώσι προθύμως εις τον Στρατόν. Επεστήθη η προσοχή των, όπως επιδιώξωσι και επιτύχωσι την ομαδικήν των κατάταξιν εις το αυτό οργανικόν τμήμα.
Επιβεβαιούται η πληροφορία ότι το ΚΚΕ έδωσε εντολήν εις γυναίκας μέλη του να συνάπτωση ερωτικάς σχέσεις με στρατιωτικούς (Έλληνας και Συμμάχους) με σκοπόν τον προσηλυτισμόν και κυρίως διά τη συλλογήν Στρατιωτικών πληροφοριών.
Το Κόμμα έδωσε εντολήν προς την Κ.Ο.Α. και Κ.Ο.Π. ότι θα πρέπει μέσα στο πιο γρήγορο χρονικό διάστημα να εντείνη την προπαγάνδα μέσα στους Δημοκρατικούς Αξ/κούς (ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάμνει η Κ.Ο.Σ.Σ.Α.) και με το σύνθημα που ενεγράφη εις το «Ριζοσπάστη» και «Ελεύθερη Ελλάδα» ότι «χάρις στην ενεργό δράση του Στρατ. Συνδέσμου και γενικά των μοναρχικών παραγόντων μετεφέρθηκαν στον πίνακα Β΄ 1300 Αξ/κοί από του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου και κάτω».
Η οργάνωσις των μελών του Κ.Κ. εις τον Στρατόν τείνει να λάβη την μορφήν συγκεντρώσεως τούτων, εντός των οργανικών των τμημάτων, κατά διμοιρίας, λόχους κ.λ.π. με στελέχη καθωρισμένα είτε εκ των υπηρετούντων εις την αυτήν Μονάδα είτε εκ των εκτός Στρατεύματος και άτινα εν δεδομένη στιγμή θα πλαισιώσουν τους κομματικούς αυτούς σχηματισμούς δι’ ους ως αναφέρεται, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια προς συγκρότησίν τους. Δυσκολίαι παρουσιάζονται λόγω της συχνής κατά το μάλλον και ήττον μετακινήσεως των διαφόρων Στρατ. Τμημάτων.
Συνεχής προπαγάνδα ιδίως εκτός Στρατώνων διενεργείται προς τους στρατιώτας εντέχνως και με εκμετάλλευσιν παντός ζητήματος όπερ ενδιαφέρει τον οπλίτην και όπερ επηρεάζει το ηθικόν του.
Τοιαύτα ζητήματα είναι:
-Έλλειψις παντελής ή φθορά ιματισμού και υποδύσεως.
-Έλλειψις επαρκούς άρτου.
-Έλλειψις σιγαρέττων.
-Ανεπαρκής οικονομική ενίσχυσις των οικογενειών των στρατευθέντων, έλλειψις γενικοτέρων μέτρων προστασίας αυτών.
-Ατιμωρησία ανυποτάκτων.
-Ατομικαί - προσωπικαί αποσπάσεις.
-Χορήγησις ομαδικών αναρρωτικών αδειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Το «αποθεματικόν» του κόμματος δεν είνε γνωστόν, πάντως πληροφορίαι αναφέρουσι ότι το Π.Γ. διαθέτει μεγάλα χρηματικά ποσά άτινα όμως διαφυλάττει διά τον εκλογικόν αγώνα και προπαγάνδαν εις το εξωτερικόν.
Η οικονομική κατάστασις των κάτω του Π.Γ. και τη Κ.Ε. κομματικών οργάνων δεν είνε ευχάριστος.
Καταβάλλεται προσπάθεια ενισχύσεως των οικονομικών εράνων, συνδρομών και υπογραφής συμβάσεων με διαφόρους μικροεπιχειρήσεις.
Τόσον εις τας πόλεις όσον και εις την ύπαιθρον περιοδικώς ενεργείται έρανος είτε εις χρήμα είτε εις είδος.
Εις τη περιφέρειαν Αλμυρού Μαγνησίας, κατά μη εξακριβωθείσας πληροφορίας, πολλοί των χωρικών καλλιεργούσι αγρούς δι’ λ/σμόν του κόμματος.
Τα κυκλοφορούντα ένσημα (δι’ εράνους) του ΚΚΕ είναι των 50, 100 και 500 δραχμών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
ΕΞΩΚΟΜΜΑΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Σύνορα Ελλάδας-Άλβανίας το 1945.
        Ένα ιερέας μιλά στους στρατιώτες του Εθνικού Στρατού.
(Αρχείο Corbis)
Μετά τον ανασχηματισμόν του ΕΑΜ εις συνασπισμόν αντιφασιστικών Πολιτικών κομμάτων, το ΚΚΕ έλαβε την απόφασιν όπως εις κάθε συνοικίαν, χωριό, περιφέρειαν ανοίξουν και πάλιν τα εαμικά Γραφεία να λειτουργήσουν δε με το προδεκεμβριανό σύστημα.
Αι διάφοροι εξωκομματικαί οργανώσεις εξακολουθούσι την προπαγάνδαν των αναρχικών ιδεών μετά πάσης δραστηριότητος προς τον σκοπόν της διατηρήσεως των επαφών και της μαχητικότητάς των.
Εδόθησαν οδηγίαι προς ανασυγκρότησιν οργανώσεων νεολαίας εις έκαστον χωρίον (εκτός των πόλεων φυσικά) υπό τύπον αθλητικών Σωματείων ίνα διά διαφόρων συγκεντρώσεων, εκδρομών, εσπερίδων επιτευχθή η συνεχής προπαγάνδα. Απεφασίσθη η είσοδος των καλυτέρων και αχρωματίστων νέων εις τας εθνικιστικάς οργανώσεις διά φραξιονιστική εργασία.
Η ύπαρξις από της εαμοκρατίας διαφόρων λεσχών και κέντρων ψυχαγωγίας εξακολουθεί εις ολόκληρον την Ελλάδα και εις βαθμόν επικίνδυνον από προπαγανδιστικής πλευράς. Εντός της πόλεως Θεσ/νίκης λειτουργούσι (54) τοιαύται λέσχαι και κέντρα ψυχαγωγίας. Σχετικώς επισυνάπτεται και αντίγραφον αναφοράς της αστυνομικής Δ/σεως Θεσσαλονίκης, ως και του Β' Αστυνομικού Τμήματος Καβάλλας περί των ανωτέρω λεσχών ως και της συντελουμένης εν αυταίς εργασίας.
Το κόμμα καταβάλλει συνεχώς προσπαθείας όπως αι εξωκομματικαί αυταί οργανώσεις μη εμφανίζονται ως εξαρτήματα του αλλά ως ΕΑΜ και Δημοκρατική παράταξις ιδίως κατά τας παρουσιάσεις και διαμαρτυρίας προς τας ξένας αρχάς.
Ιδιαιτέρα προσπάθεια εκ μέρους του Κόμματος καταβάλλεται προς την κατεύθυνσιν της ΕΠΟΝ με το σύνθημα:
«Όποιος έχει τα νειάτα με το μέρος του έχει και το μέλλον».
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
Ι. ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(Άρθρον 6 της Συμφωνίας Βάρκιζας και πρωτόκολλον αποστρατεύσεως)
α! Στερεά Ελλάς
Αι μάλλον δεινοπαθούσαι περιοχαί εκ σοβαρωτάτης κινήσεως ενόπλων αναρχικών οίτινες ουσιαστικώς κυριαρχούν είνε:
- Περιοχή Νήσου Ευβοίας.
- Περιοχή Ευρυτανίας.
Εις τας υπολοίπους περιοχάς της Στερεάς Ελλάδος η κατάστασις είναι κάπως ηρεμωτέρα και συν τω χρόνω βαίνει βελτιουμένη.
β! Ν. Δυτική Ελλάς
Τα μάλλον δεινοπαθούντα τμήματα της περιοχής της Ν.Δ. Ελλάδος είνε:
-Περιοχή Κυνουρίας.
-Περιοχή Καρυών (Αράχωβας) Σπάρτης.
-Βόρειον τμήμα Επαρχιών Ναυπακτίας και Τριχωνίδος.
Εις τας ανωτέρω περιοχάς δρώσιν διάφοροι ένοπλαι ομάδες αριθμού ποικίλλοντος μεταξύ 20-50 ανδρών υπό τας διαταγάς πρώην καπεταναίων του ΕΛΑΣ (Κοδέκας, Κόδρος Γρηγορίου, Λεβεντάκης, Ντάρμος, Πρεπατές, Σφακιανός, Τζουνάκας).
γ! Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
Τα μάλλον δεινοπαθούντα τμήματα της περιοχής ταύτης είνε:
-Περιοχή Φλωρίνης-Βερροίας.
-Περιοχή Πίνδου-Χασίων.
Εις τας ανωτέρω περιοχάς δρώσιν διάφοροι ένοπλαι ομάδες υπό την αρχηγίαν πρώην καπεταναίων του ΕΛΑΣ.
Αι ομάδες αύται εκτός της τρομοκρατίας των κατοίκων και λεηλασίας προβαίνωσι και εις καταστροφάς τηλεφωνικών και τηλεγραφικών γραμμών. Ούτω την 25.4.45 απεκόπη παρ' αναρχικών 800μ. τηλ/κής γραμμής Καρδίτσης-Τρικκάλων εις θέσιν Καλύβια. Συνεχώς δε παρατηρείται τοιαύτη καταστροφή μέσων τηλεφωνικής και τηλεγραφικής επικοινωνίας.
δ! Κεντρική Μακεδονία
Η πλέον δεινοπαθούσα περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είνε:
-Περιοχή Χαλκιδικής.
-Περιοχή Β. Σερρών και Νιγρίτης-Παγγαίον.
Τακτική και σκοπός ως και εις τας άλλας περιοχάς.
ε! Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
Εις το τμήμα τούτο της Ελλάδος η κατάστασις παρουσιάζεται κάπως ηρεμωτέρα εκτός της περιοχής Δράμας-Καβάλλας όπου διάφοραι τρομοκρατικαί - αναρχικαί ομάδες λιμαίνονται την περοχήν.
Επίσης περί τους 50-75 αναρχικοί ευρίσκονται εντός βαλτώδους δάσους 40 χλμ. Ν. Ξάνθης.
στ! Ήπειρος
Η πλέον δεινοπαθούσα περιοχή είναι η της:
-Β. Θεσπρωτίας και Κονίτσης.
Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν διάφοραι ένοπλαι ομάδες υπό τους Τζουμερκιώτην, Άρην, Βελουχιώτην, Κιάμον, Κόκορην αίτινες τρομοκρατούσι τους κατοίκους και προβαίνουσι εις διαφόρους λεηλασίας.
Εκτός των ανωτέρω ομάδων εμφανίζονται εις τας ορεινάς περιοχάς μεμονωμένα κακοποιά στοιχεία με απώτερον σκοπόν την λεηλασίαν και διαρπαγήν.
ζ! Νήσοι Αιγαίου - Κυκλάδες
Εκ της περιοχής των ανωτέρω νήσων αι περισσότεραι υποφέρουσιν ως η Νήσος Μυτηλήνη εις ην και συνέβησαν διάφορα επεισόδια κατά την 7ην, 8ην και 9ην Μαΐου μάλλον σοβαρά εξ αφορμής αφιχθέντων εις την νήσον επαναστατών εκ της Μ. Ανατολής.
ΙΙ. Ανεύρεσις πολεμικού υλικού
(Άρθρον 6 της Συμφωνίας Βάρκιζας και συνημμένον πρωτόκολλον διά Στρατιωτ. ζητήματα)
Ως η συνημμένη κατάστασις:
Εκτός όμως του εν τη συνημμένη καταστάσει αναφερομένου ως ανευρεθέντος οπλισμού θετικαί και αναμφισβήτητοι πληροφορίαι πείθουν απολύτως περί υπάρξεως εισέτι μεγάλων ποσοτήτων κεκρυμμένου πολεμικού υλικού πάσης φύσεως και κατ’ αρχήν και προτίμησιν του μάλλον καινουργούς.
Εξ όλων των υποβαλλομένων υπό των Αν. Στρατ. Δ/σεων εκθέσεων καταδεικνύεται ότι η ύπαιθρος και ιδίως αι ορειναί περιοχαί όχι μόνον δεν αφωπλίσθησαν αλλά τουναντίον είνε πάνοπλοι.
Επίσης εκτός του περιλαμβανομένου εις την συνημμένην κατάστασιν οπλισμού, υπό της 7ης Ταξιαρχίας ανευρέθη εις την περιοχήν Βερροίας μεγάλη ποσότης πολεμικού υλικού, ως επίσης και εις την περιοχήν Ολύμπου και Πιερίων εις αρίστην κατάστασιν, καλώς λιπασμένος οπλισμός και επιμελώς κεκρυμμένος. Όλος αυτός ο οπλισμός παρελήφθη υπό των Αγγλικών Αρχών.
Επίσης κατά πληροφορίας μας μέγας αριθμός οπλισμού διοχετεύθη προς Αλβανία.
ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ
(Άρθρον Ι της συμφωνίας της Βάρκιζας)
Μαχητές του ΔΣΕ
              (Αρχείο Ριζοσπάστη)
Η ανεκτικότης των Στρατ. Αρχών έναντι των εκδηλώσεων των αναρχικών εκλαμβάνεται παρά των τελευταίων ως αδυναμία. Αποτέλεσμα δε της αντιλήψεως ταύτης είνε η χειροτέρευσις της δημοσίας ασφαλείας με την πάροδον του χρόνου.
Αναφέρομεν χαρακτηριστικά τινα γεγονότα.
1) Ο τύπος του Κ.Κ.Ε - Ε.Α.Μ. Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βόλου είνε επιθετικώτατος και υβριστικώτατος κατά παντός εκπροσώπου του κράτους.
Δεν διστάζει όχι μόνον να μεγαλοποιή ασήμαντα επεισόδια αλλά και διαστρέφει αυτά και μεταχειρίζεται το ψεύδος άνευ ουδενός δισταγμού.
2) Εν Θεσσαλονίκη επί τη πτώσει του Βερολίνου ωργανώθησαν κατά τας μεταμεσονυκτίους ώρας εις διάφορα σημεία της πόλεως θορυβώδεις διαδηλώσεις μετά χωνίων και κωδωνοκρουσιών και τινων πυροβολισμών.
3) Επίσης εγένετο επίθεσις εις το χωρίον Δροσάτο περιφερείας Κιλκίς διά λιθοβολισμών και πυροβολισμών, κατά κυριών, αίτινες είχον μεταβή εις Μουριές συνοδεία δύο Αξ/κών και δύο οπλιτών διά διανομήν σιγαρέττων και άλλων δώρων εις τους εκεί οπλίτας Εθνοφυλακής, εσώθησαν δε ως εκ θαύματος.
4) Άμα τη αναχωρήσει εκ Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης) μικράς δυνάμεως ήτις ήτο εγκατεστημένη εκεί από ημερών, οι κομμουνισταί του χωρίου εδημιούργησαν μίαν κατάστασιν χαώδη δι’ απειλών και πυροβολισμών και εξηνάγκασαν πολλάς εκατοντάδας εθνικοφρόνων να εγκαταλείψουν το χωρίον και να καταφύγωσι εις Θεσσαλονίκην.
5) Κατά τον εορτασμό της Νίκης εν Θεσσαλονίκη εδημιουργήθησαν σοβαρά αιματηρά επεισόδια παρά των Κομμουνιστών, οίτινες επεχείρησαν να προβώσιν εις μαζικάς εκ των προτέρων οργανωμένας διαδηλώσεις με προφανή σκοπόν την διασάλευσιν της τάξεως και την δημιουργίαν θυμάτων ίνα ούτω τοις παρασχεθή η αφορμή διαμαρτυριών, ύβρεων κλπ. διά τας δήθεν καταπιέσεις του Λαού.
6) Κατά την 7ην και 8ην Μαΐου εν Μυτυλήνη επί τω επαναπατρισμώ αριθμού τινος των εκ Μέσης Ανατολής στασιαστών προεκλήθησαν αιματηρά επεισόδια με ολοκληρωτικήν ευθύνην των αναρχικών οίτινες και εκακοποίησαν και τον Δ/ντήν της Νομαρχίας κ. Καρυώτογλου κατά τον πλέον βάρβαρον τρόπον.
7) Καθημερινώς κυκλοφορούσι προκηρύξεις επαναστατικού περιεχομένου (ύβρεις κατά του Κράτους, των Συμμάχων Άγγλων, απειλαί) αίτινες συντάσσονται υπό του ΚΚΕ.
8) Εις την ύπαιθρον όπου δεν υπάρχει Εθνοφυλακή ασκείται πλήρης τρομοκρατία κατά του εθνικόφρονος πληθυσμού, όστις δεν τολμά να εκδηλωθή.
9) Εις την ύπαιθρον και ορεινάς περιοχάς όπου δεν υπάρχει Στρατ. έλεγχος υπάρχουν ακόμη και λειτουργούσι τα κοινοτικά συμβούλια του ΕΑΜ διάφοροι δε παράγοντες τούτου απαγορεύουσι την ανάληψιν καθηκόντων υπό των νομίμων τοιούτων.
Και γενικώς πλήθος άλλων παραβάσεων καθ’ άπασαν την χώραν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Κεφαλαιώδεις αιτήσεις και παράπονα πληθυσμού της υπαίθρου.
1) Οι κάτοικοι της υπαίθρου παραπονούνται διά τον βραδύν ρυθμόν της εγκαταστάσεως και λειτουργίας των Κρατικών υπηρεσιών και ιδία Χωρ/κής και Δικαστικών. Τα σχολεία λειτουργούσι με λίαν πενιχρά μέσα. Κατά το πλείστον οι δημοδιδάσκαλοι είνε εκ των ηγετικών στελεχών της ΕΠΟΝ. Τα Ειρηνοδικεία ουσιαστικώς είνε κλειστά. Αγροτικά δικαστήρια ομοίως.
Συγκεκριμμένως εις τον Νομόν Ευρυτανίας ουδέν δικαστήριον λειτουργή.
2) Εις το μεγαλείτερον μέρος της Ελλάδος στέγασις – επισιτισμός – περίθαλψις – υγεία – Μέσα συγκοινωνίας εις αξιοθρήνητον κατάστασιν.
3) Ο Εθνικιστικός κόσμος της περιοχής Κοζάνης εις πάσαν ευκαιρίαν θίγει το ζήτημα της απομακρύνσεως και εκκαθαρίσεως των εδαφών από τους Βουλγαροφώνους. Απειλούν ότι αν δεν ικανοποιηθή η αίτησίς των προτίθενται να εγκαταλείψουν αθρόως την περιοχήν ταύτην.
4) Οι κάτοικοι της υπαίθρου και ιδία των περιοχών Δράμας - Καβάλλας, Νομών Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας αιτούσι επειγόντως άφιξιν ιατρών και αποστολήν φαρμάκων δεδομένου ότι γέμουσι φθειρών, ψώρας και ελονοσίας, τελευταίως δε και εξανθηματικού τύφου εις τας δύο πρώτας περιοχάς.
5) Η αναγραφείσα εις τον τύπον πληροφορία ότι εντός διμήνου θα εξέλθουν των φυλακών άπαντες οι εκτελεσταί και τρομοκράται της ΟΠΛΑ επέδρασε αφαντάστως επί του ηθικού των κατοίκων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Ι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) Επί της πολιτικής κινήσεως: Ως προς το Κεφάλαιον των Εθν. διεκδικήσεων το ΚΚΕ παρουσιάζει διά τους Έλληνας πλήρη ασυνέπειαν της χαραχθείσης γραμμής επ’ αυτών. Διά το Κόμμα, πλήρη προσαρμογήν προς την διεθνικιστικήν του γραμμήν.
Κατ’ αρχήν ακολουθεί εξωτερικήν πολιτικήν σύμφωνον απολύτως προς την εις τα Βαλκάνια ακολουθουμένην Κομμουνιστικήν τοιαύτην.
2) Επί του οργανωτικού τομέως: Βελτίωσις της οργανωτικής καταστάσεως των Αθηνών, Πειραιώς ήτις βασικά οφείλεται εις την παρατηρουμένην οικονομικήν δυσπραγίαν και την αναπτυσσομένην ελευθέρως δραστηριότητα εκ μέρους του Κόμματος, αίτινες μοιραίως ωθούν προς την κατεύθυνσιν ταύτην και μάλιστα ανθρώπους οίτινες υπήρξαν πρώην μέλη του Κόμματος.
Εις την υπόλοιπον Ελλάδα η οργανωτική κατάστασις δεν είνε σαφώς γνωστή.
3) Επί του Στρατού: Συνεχής και έντονος προσπάθεια οργανώσεως των εντός του Στρατού. Εντολαί προς άπαντας τους οπαδούς των όπως καταταγώσι προθύμως εις τούτον και προσπαθήσωσι να εισέλθωσι εις θέσεις εμπιστευτικάς και τοιαύτας ώστε να παρακολουθώσι και πληροφορώσι εις το Κόμμα τα πάντα.
Εκμετάλλευσις οιουδήποτε ζητήματος σχέσιν έχοντος είτε με τον επηρεασμόν του ηθικού των Στρατευθέντων είτε τον πάσει θυσία προσηλυτισμόν των εκ πάσης φύσεως ζητημάτων δυσηρεστημένων εντός ή εκτός Στρατεύματος και ιδία εφέδρων και μονίμων Αξ/κών.
4) Επί του οικονομικού: Προσπάθεια αυξήσεως των οικονομικών πόρων δι’ εράνων, συνδρομών, συμβάσεων με διάφορα καταστήματα και μικροεπιχειρήσεις.
5) Επί των εξωκομματικών οργανώσεων: Εξαιρετικήν δραστηριότης διά την εμφάνισιν των διαφόρων εξωκομματικών οργανώσεων ΕΑΜ - ΕΠΟΝ - ΕΑ ως δημοκρατικών τοιούτων και παραπλάνησις ούτω των αφελών.
Εξαιρετικά επικίνδυνος από απόψεως προπαγάνδας και αντεθνικού γενικώς έργου των πολυπληθών ανά την Ελλάδα διαφόρων Λεσχών των ανωτέρω οργανώσεων.
Ιδιαιτέρα προσοχή προς την νεολαίαν ήτις πρέπει να πυκνώση τας τάξεις της ΕΠΟΝ. Το σύνθημά της είνε:
«Όποιος έχει τα νειάτα με το μέρος του έχει και το μέλλον».
6) Επί των παραβάσεων της Συμφωνίας της Βάρκιζας:
Αναμφισβήτητος παραβίασις ταύτης κατά το πλέον αναίσχυντον τρόπον. Απόδειξις τούτου η πολυπληθής ύπαρξις εις όλην σχεδόν την ύπαιθρον διαφόρων τρομοκρατικών ομάδων υπό την αρχηγίαν τέως Καπεταναίων του ΕΛΑΣ και η συνεχής ανεύρεσις επιμελώς κεκρυμμένου καλώς λιπασμένου και εν αρίστη καταστάσει οπλισμού εν αντιθέσει προς τον παραδοθέντα όστις κατά πλείστον είνε άχρηστος. Επίσης αι μη επιδεχόμεναι αμφισβήτησιν πληροφορίαι περί υπάρξεως εισέτι μεγάλων ποσοτήτων πολεμικού γενικώς υλικού.
Ομοίως η απαγόρευσις εις πλείστα χωρία εγκαταστάσεως των νομίμως διοριζομένων κοινοτικών συμβουλίων.
Ομοίως η πρόκλησις διαφόρων επεισοδίων και διαδηλώσεων εις βάρος του Στρατού και γενικώς των Κρατικών Οργάνων.
Η εξασκουμένη γενικώς τρομοκρατία και αι διάφοροι απειλαί περί «τρίτου γύρου», σαμποτάζ εις τα τηλεφωνικάς - τηλεγραφικάς γραμμάς κλπ. και γενικώς η δημιουργία διά του τύπου, προκηρύξεων, προφορικών λόγων κλπ ατμοσφαίρας νευρικότητος, αθλιότητος, οικονομικής αποσυνθέσεως (διά των απεργιών) με αντικειμενικόν σκοπόν την χρεωκοπίαν του Κράτους.
ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Α! Αφορώντα τα Πολεμικά Υπουργεία
1) Συμπλήρωσις της ενδύσεως και υποδήσεως των οπλιτών.
2) Χορήγησις επαρκούς μερίδος άρτου.
3) Χορήγησις επαρκούς οικονομικής ενισχύσεως των οικογενειών των στρατευθέντων και λήψις γενικωτέρων μέτρων προστασίας αυτών.
4) Αμείλικτος τιμωρία των ανυποτάκτων.
5) Ίδρυσις ειδικής υπηρεσίας ψυχαγωγίας και διαφωτίσεως του Στρατεύματος.
6) Συχναί μετακινήσεις των Στρατ/κών τμημάτων και εν αδυναμία συχνή μετάθεσις των ως επικινδύνων χαρακτηρισθέντων αναρχικών από Μονάδος εις Μονάδα διά την παρεμπόδισιν δημιουργίας οργανικών δεσμών μεταξύ των.
Β! Αφορώντα τα λοιπά Υπουργεία
Διά το Υπουργείον Εσωτερικών
1) Εγκατάστασις ταχυτάτη των Σταθμών Χωροφυλακής εις την ύπαιθρον.
2) Αναδιοργάνωσις και εξοπλισμός του Σώματος της Αγροφυλακής και Δασοφυλακής.
3) Έναρξις λειτουργίας αγροτικών Δικαστηρίων.
4) Αναγκαστική και ταχεία απομάκρυνσις των διαφόρων αναρχικών των εγκατασταθέντων μετά το 1941 εις τας πόλεις και τα χωρία διά πολιτικούς σκοπούς.
5) Την διάλυσιν των ποικιλονύμων οργανώσεων αίτινες ελευθέρως κατευθύνουσι και καθοδηγούσι τον αγώνα του ΚΚΕ και είνε τα κέντρα, ιδίως της ΕΠΟΝ της διαφθοράς της νεολαίας. Κατάσχεσις των εις τας διαφόρους Λέσχας και Κέντρα ψυχαγωγίας υλικών και επίπλων προερχομένων εκ διαρπαγής και άτινα δύνανται να κατασχεθώσιν ως λεία πολέμου.
Απόφασις διαλύσεως δέον να ληφθή και διά τας λοιπάς οργανώσεις τας μη ανηκούσας εις το ΚΚΕ όπως είνε η Χ., ΕΒΕΝ κλπ. αίτινες ωσαύτως αποτελούσι στοιχεία διασαλεύσεως της τάξεως.
Διά το Υπουργείον Δικαιοσύνης
1) Τροποποίησις του Νόμου περί εράνων και επιβολή αυστηροτέρων κυρώσεων κατά των παρανομούντων, καθ’ όσον μέχρι σήμερον ο παράνομος έρανος τιμωρείται εις βαθμόν πταίσματος αν δεν εμφυλοχωρή και το αδίκημα της απάτης.
2) Έγκαιρος λήψις νομοθετικών μέτρων όπως ουδείς βαρυνόμενος με εγκληματικάς πράξεις εμπιπτούσας εις τον Κ.Π.Ν. εξέλθη των φυλακών αν πρότερον δεν δώσει λόγον των πράξεών του.
3) Ταχίστη εφαρμογή των νόμων προς τιμωρίαν των εγκληματισάντων κατά της Πατρίδος.
4) Ταχεία εγκατάστασις των δικαστικών αρχών εις την ύπαιθρον.
Διά το Υπουργείον Παιδείας
1) Εκκαθάρισις του διδασκαλικού κόσμου όστις αποτελεί εστίαν λίαν επικίνδυνον διά την εθνικήν υπόστασιν του Κράτους.
2) Αμέριστος ενίσχυσις του προσκοπισμού και των παλαιών αθλητικών συλλόγων οίτινες κατά το πλείστον είνε εθνικόφρονες.
Διά το Υπουργείον Γεωργίας και Υγιεινής
Άμεσον ενδιαφέρον διά την ανακούφισιν του πληθυσμού της υπαίθρου διά παροχής μέσων προς καλλιέργειαν και καταπολέμησιν των ασθενειών.
Αθήναι τη 5 Ιουνίου 1945
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
Ανευρεθέντος οπλισμού του ΕΛΑΣ από 15-3-45 μέχρι 30-5-45
1)
Πυροβόλα εν γένει
70
2)
Όλμοι βαρείς
40
3)
Όλμοι ατομικοί
100
4)
Πολυβόλα εν γένει
324
5)
Οπλοπολυβόλα εν γένει
354
6)
Αυτόματα εν γένει
190
7)
Τυφέκια
4147
8)
Πιστόλια περίστροφα
1097
9)
Ανταλλακτικαί κάνναι
167
10)
Βλήματα Πυρ/κού εν γένει
4223
11)
Βλήματα όλμων
9105
12)
Βλήματα ατομ. Όλμων
9000
13)
Φυσίγγια εν γένει
714.567
14)
Χειροβομβίδες – οπλοβομβίδες
1431
15)
Νάρκαι
3243
16)
Ταινίαι πολυβόλου
276
17)
Όπλα και Πυρομαχικά εις φόρτους μη καταμετρηθέντα
224
18)
Πυρομαχικά μη καταμετρηθέντα εις τόννους
90
19)
Πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, όπλα, φυσίγγια μη 
καταμετρηθέντα
206 
κιβώτια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου